Muh.,Kesin Hs.ve Rap.Şb.Md.

 • 5018 Sayılı Yasanın 61. maddesi ve bu maddeye atfen diğer tüm yasa, yönetmelik, tebliğ, vs. ile Muhasebe Yetkilisine verilen görevleri yapmak.
 • 5018 Sayılı Yasanın 45’ inci maddesi hükümlerine dayanılarak Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 8’ inci maddesindeki görevleri yerine getirmek.
 • Üniversitemiz Yıllık Bütçe kesin hesabını hazırlamak.TBMM'ye, Maliye Bakanlığı'na ve Sayıştay'a gönderilmesini sağlamak,
 • TÜBİTAK, A.B. Rektörlük Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri, Kalkınma Ajansları, Farabi vb. projelere ait  ilgili dosyaları düzenlemek, yazışmaları yapmak, ödeme evraklarını incelemek ve ödemeyi gerçekleştirmek,
  • Yukarıda sayılan tüm işlemlerin defter kayıtlarının tutulması,değerlerin alınması, saklanması, süresinde iadesinin sağlanması, bunlarla ilgili makbuzların gerekli defterlere kaydı, saklanması, muhafazası, kontrolü vs. tüm işlemleri gerçekleştirmek.
 • Resmi kurumlara ait (Elektrik, su, telefon, doğalgaz v.s.) ödeme emri belgelerinin kontrolünü yapmak.
 • Üniversitemizin tüm ön ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Öğrenci harç, depozito v.b. iadelerine ilişkin tüm işlemleri yürütmek.
 • Tüm yolluklara ilişkin kontrol ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Gönderme emirleri hesabına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştrimek,
 • MYS sistemine girilmesi gereken evrakların sisteme girişini sağlamak,
 • MYS sisteminde onaylanması, yevmiye numarası alınmasının sağlanması, vezne servisine gönderilmesi,gönderme emri kesilerek bankaya ödetmek üzere gönderilmesini sağlamak,
 • Günlük yevmiye kontrolü, ay sonu ve yıl sonu  hesaplarının çıkarılması, denetimi, kontrolü, raporlanması ve cetvellerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek,
 • Bütçe emanetleri hesabı,emanetler hesabı ile alacak karakterli diğer hesapları ilgilendiren para ve parayla ifade edilen değerlerin emanete alınması, ödenmesi, sisteme giriş-çıkışlarının muhasebeleştirilmesini sağlamak,
 • Nakit ve diğer teminatların hesaba alınması, hesaplardan çıkarılması, zaman aşımı ve ödeme sürelerinin takibi ve diğer tüm işlemleri gerçekleştirmek,
 • Kasa hesabına ilişkin tüm işlemleri yürütmek,
 • Banka hesabına ilişkin tüm işlemleri yürütmek,
 • SSK aidatları ve Emekli keseneklerinin hesaba alınması,  kanuni süresinde hesaplardan çıkarılması, gerekli yerlere gönderilmesi, aylık ve yıllık kesintilerin hesaplarının tutulması Harcama birimlerine ilişkin Emekli Kesenek İcmalleri’nin mevcut hesaplarımızla karşılaştırılarak kontrolünün sağlanması ve diğer tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Gelir Vergisi, DV, KDV ve diğer vergilere ilişkin Özel Bütçe, Tübitak Kaynaklı Projeler, AB projeleri bazında ve zamanında hesaplara alınması, zamanında gerekli yerlere gönderilmesi, zamanında beyannamelerin düzenlenip gerekli yerlere teslimi vb. tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Üniversite personeline ilişkin icraların takibi, zamanında hesaplara alınması, gerekli yerlere süresinde gönderilmesi ve diğer tüm işlemleri gerçekleştirmek,
 • Kefalet kesintilerinin zamanında hesaplara alınması, gönderilmesi, kefalet kesintileriyle ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek,
 • Üniversitemiz tüm personeline ait kadro, maaş, fazla mesai, ek ders, nöbet ücreti, kıdem, terfi ve özlükle ilgili tüm evrakların kontrolünü sağlamak,
 • Kısmi zamanlı öğrenci maaşlarının kontrolü ve hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,
 • Seyahat kartlarına ilişkin vize işlemlerini gerçekleştrimek,
 • Kapsamda dahil konularla ilgili harcama yetkililerine görüş yazısı yazmak,
 • İdari personel kadrolarının yan ödeme cetvellerinin vizesi ve Maliye Bakanlığı sistemine girilmesi işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Kişilerden Alacaklar Hesabının takibi işlemlerini yürütmek,
 • Üniversiteye ait diğer her türlü Gelir-Alacak Takibi işlemlerini gerçekleştrimek,(kantin, kafeterya, faiz gelirleri, öğrenci harçları vb.)
 • Yukarıda belirtilen tüm evrakların MYS sistemine ve e- bütçe sistemine girişinin yapılarak ödenek açısından kontrolünü sağlamak,

 


Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 24.07.2018 11:03:15 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM