Departments of Strategy Development

Departments of Strategy Development

Stratejik Planlama Şube Md.

 • Üniversitemiz Stratejik Planının hazırlanmasında yapılacak Üniversitemiz düzeyindeki tüm çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Üniversitemiz Stratejik Planına ait amaç ve hedeflerin gerçekleşmelerini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve sonuçları üçer aylık raporlamak. Yıllık Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu Rektörlük Makamına sunmak.
 • Başkanlığımızca Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporu’nun konsolide edilmesi ve düzenlenmesine ilişkin her türlü çalışmaları yapmak.
 • Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını  hazırlamak, eylem planında belirtilen çalışmaları izlemek ve sonuçlarını altışar aylık dönem raporu halinde Rektörlük Makamına sunmak.
 • Üniversitemiz ve Birimlerimize ait Danışma Kurullarının kurulması ile kurulun çalışmalarına ait sekreterya görevini yürütmek.
 • Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile Danışma Kurullarına ait bilgilerin BUMKO ve YÖKSİS’e girişini sağlamak.
 • Başkanlığımıza ait Risk Yönetim sürecinin takip ve kontrolünü sağlamak.
 • Başkanlığımız Birim Faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İl Brifing Raporlarını altı aylık ve yıllık olarak hazırlamak.
 • Üniversitemizin genelini ilgilendiren (harcama yetkililerinin sorumluluğu dışında) yapılacak idari ve mali protokollerin sekreteryasını yürütmek.
 • Üniversitemiz İletişim Koordinatörlüğü ile işbirliği sağlamak üzere Başkanlığımız iletişim sorumluluğu görevini yürütmek.
 • Başkanlığımız web sitesi ile ilgili görevleri yürütmek.
 • Üniversitemiz Yönetim Bilgi Sistemleri’nin yerleştirilmesine esas her türlü çalışmayı yapmak.
 • Başkanlığımıza gelen ve giden ödeme emri belgelerinin zamanında kayda alınması, ilgilisine verilmesi, Başkanlığımızdan iade edilecek belgelerin zamanında ve kayıtlı olarak ilgili yerlere iadesini sağlamak.
 • Başkanlığımıza gelen ve giden yazışmaların kayda alınması, ilgili personele yada ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması, postalanması, dosyalanması gereken yazıların Başkanlığımızda dosyalanması işlemlerini yürütmek

Departments of Strategy Development

GÜNCEL