Departments of Strategy Development

Departments of Strategy Development

Bütçe ve Perfor. Şube Md.

 • Bütçe kayıtlarını tutmak, öz gelirler, ek ödenekler, gelir fazlası karşılığı ödenek, likit karşılığı ödenek, revizyon, aktarma vb. bütçe işlemlerini gerçekleştirmek,
 • AHP, AFP hazırlamak,
 • AHP ve AFL’lerdeki serbestliklere göre Ödenek gönderme belgesini  düzenlemek ve onaylamak,
 • Gerçekleşen gelire göre (Harçlar, yemek, yurt-yatak, AÖF )  ödenek kayıt işlemlerini kontrolünü yapmak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını, raporlamak, sorunları önleyici ve etkinlik artırıcı tedbirler üretmek,
 • Üniversitemiz bütçesinin hazırlanması ve koordinasyonun sağlamak,
 • Performans programı hazırlamak,
 • Doğrudan temin limitleri takibi (%10) ve tüm işlemleri,
 • Konusuna ilişkin yazılı görüş taleplerini hazırlamak,
 • Öz Gelirlere ilişkin yazışmalar, ilgili birimlere bildirimler ve bunlara ilişkin ödenek gönderme belgesi düzenlemek ve onaylamak,
 • Üniversitemiz yatırım bütçesini hazırlamak, yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izleyerek haftalık raporları Başkana sunmak, yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak ayrıca uygulama sonuçlarını her ay sonu İstanbul Valiliğine, Üçer aylık dönem sonlarında Kalkınma Bakanlığına yazılımlarına girmek,
 • Başkanın vereceği diğer yazılı veya sözlü görevleri yapmak.


Departments of Strategy Development

GÜNCEL