Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Stratejik Planlama Şube Md.

 • Üniversitemiz Stratejik Planının hazırlanmasında yapılacak Üniversitemiz düzeyindeki tüm çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Üniversitemiz Stratejik Planına ait amaç ve hedeflerin gerçekleşmelerini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve sonuçları üçer aylık raporlamak. Yıllık Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu Rektörlük Makamına sunmak.
 • Başkanlığımızca Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporu’nun konsolide edilmesi ve düzenlenmesine ilişkin her türlü çalışmaları yapmak.
 • Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını  hazırlamak, eylem planında belirtilen çalışmaları izlemek ve sonuçlarını altışar aylık dönem raporu halinde Rektörlük Makamına sunmak.
 • Üniversitemiz ve Birimlerimize ait Danışma Kurullarının kurulması ile kurulun çalışmalarına ait sekreterya görevini yürütmek.
 • Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile Danışma Kurullarına ait bilgilerin BUMKO ve YÖKSİS’e girişini sağlamak.
 • Başkanlığımıza ait Risk Yönetim sürecinin takip ve kontrolünü sağlamak.
 • Başkanlığımız Birim Faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İl Brifing Raporlarını altı aylık ve yıllık olarak hazırlamak.
 • Üniversitemizin genelini ilgilendiren (harcama yetkililerinin sorumluluğu dışında) yapılacak idari ve mali protokollerin sekreteryasını yürütmek.
 • Üniversitemiz İletişim Koordinatörlüğü ile işbirliği sağlamak üzere Başkanlığımız iletişim sorumluluğu görevini yürütmek.
 • Başkanlığımız web sitesi ile ilgili görevleri yürütmek.
 • Üniversitemiz Yönetim Bilgi Sistemleri’nin yerleştirilmesine esas her türlü çalışmayı yapmak.
 • Başkanlığımıza gelen ve giden ödeme emri belgelerinin zamanında kayda alınması, ilgilisine verilmesi, Başkanlığımızdan iade edilecek belgelerin zamanında ve kayıtlı olarak ilgili yerlere iadesini sağlamak.
 • Başkanlığımıza gelen ve giden yazışmaların kayda alınması, ilgili personele yada ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması, postalanması, dosyalanması gereken yazıların Başkanlığımızda dosyalanması işlemlerini yürütmek

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 25.04.2018 11:17:37 tarihinde güncellenmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÜNCEL